ผลงานนวัตกรรม (ITs)

 

                สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2561 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงาน การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการด้วยระบบ ITs โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  


 

 

      

 

                   "การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการด้วยระบบ ITs" เป็นการพัฒนาการบริหารของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารตระหนักและให้ความสำคัญถึงการแก้ไขปัญหาภาวโภชนาการเด็ก ซึ่งเดิมนั้นมีเด็กที่มีภาวะโภชนาการปกติเพียงร้อยละ 50 - 55 เท่านั้น ทั้งที่ภาวะโภชนาการนั้นเป็นดัชนีบ่งชี้ของภาวะสุขภาพโดยรวมของเด็ก และภาวะโภชนาการที่ดีนั้นเป็นต้นทุนสำคัญที่ส่งเสริมให้เด็กเติบโตได้เต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ" (ข้อกำหนด ข้อที่ 3 : การส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชากร) เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กในความอุปการะ โดยทำให้เด็กมีน้ำหนักตามเกณฑ์มากขึ้น ทำให้การประเมินภาวะโภชนาการเด็กเกิดความต่อเนื่องมีความถูกต้องแม่นยำ และเด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน หน่วยงานได้มีกระบวนการแก้ไขปัญปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก โดยทำการวิเคราะห์กระบวนการทำงานแบบ SWOT Analysis.

                 

                 โปรแกรม Click for Kids ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เพื่อบันทึกข้อมูลเด็กรายบุคคลและแสดงผลเป็นกราฟแสดงภาวะการเจริญเติบโตแต่ละคนได้อย่างละเอียด

                  โปรแกรมประมวลผลภาวะโภชนาการของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วยในการประเมินภาวะโภชนาการเด็กรายกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว

                  โปรแกรม Excel ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดใช้บันทึกค่าการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก ส่วนสูง รอบศีระเด็กในแต่ละเดือน อีกทั้งเป็นทางทำงานโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและภาคประชาชน คืออาสาสมัครที่เข้ามาทำงานร่วมกับสถานสงเคราะห์ฯ ทั้งในด้านการติดตามประเมินผลภาวะโภชนาการของเด็ก

 

ผลการดำเนินงาน

               ปัจจุบันเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดมีภาวะโภชนาการปกติตามเกณฑ์ร้อยละ 70 -76 ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการบริหารงานนั้นต้องยึดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รับบริการเป็นสำคัญเป็นหัวใจของการพัฒนา ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำและสามารถสนับสนุนการวางแผนให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนต้องมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำงานร่วมกันเปิดใจรับสิ่งใหม่ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนางานอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติไป

            
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ตั้งอยู่เลขที่ 78/1 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์–ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2583-8314 โทรสาร : 0-2583-3000 เว็บไซต์ : www.Pakkredbabieshome.com อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Facebook : สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด